เปิดโรงงาน Izhmash ผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย

เปิดโรงงาน Izhmash ผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย

แบ่งปัน

เปิดโรงงาน IZHMASH Kalashnikova ผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ ของรัสเซียที่เคยผลิต ปืนอาก้า ทุกรุ่นของรัสเซีย ภายในโรงงานการผลิตจะเป็นเช่นไร ลองมาชมกันกับความอลังการและความดั้งเดิมของโรงงานใหญ่แห่งนี้

Izhmash ผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย

Izhmash ผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย2

Íà áëîê íàíîñÿò ñóñïåíçèþ, îáñûïàþò ïåñêîì è ïðîñóøèâàþò, ïîëó÷àåòñÿ âîò òàêàÿ êåðàìè÷åñêàÿ ôîðìà. Ïîòîì èç íå¸ âûïëàâëÿþò ìîäåëü è çàëèâàþò ñòàëü.

Óæå ãîòîâûå äåòàëè ïîòîì íóæíî çà÷èñòèòü âðó÷íóþ. Âñå ìèëî, ïî-äîìàøíåìó.
Izhmash ผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย5

 ïå÷àõ äåòàëè íàãðåâàþòñÿ äî îïðåäåë¸ííîé òåìïåðàòóðû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìåíÿåòñÿ ñòðóêòóðà ìàòåðèàëà è åãî òâ¸ðäîñòü.

À ýòî âàííà äëÿ òåðìîîáðàáîòêè *íà ñîëè*.  ðàñêàë¸ííóþ ñîëü îïóñêàþòñÿ äåòàëè.
Ñòàðûå öåõà âûãëÿäÿò òàê.

Êðàñèâî )

Âåñü ýòîò øòàìïîâûé ó÷àñòîê çàìåíèò…

Ïåðåõîäèì ê ñáîðêå! Çàïðåññîâûâàíèå êîðîáêè ñî ñòâîëîì íàçûâàåòñÿ *ñâàäüáîé*.

Åñòü íåñêîëüêî ïîòîêîâ ïðîèçâîäñòâà: ìàññîâûå èçäåëèÿ - âîåííàÿ ïðîäóêöèÿ è ãðàæäàíñêîå îðóæèå íà îñíîâå àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà, ñíàéïåðñêèå âèíòîâêè è ðóæüÿ *Òèãð* íà áàçå ñíàéïåðñêîé âèíòîâêè. Êñòàòè, îðóæèå, êîòîðîå ïîëó÷àåò èìÿ â ÷åñòü æèâîòíûõ, ñîòðóäíèêè çàâîäà íàçûâàþò *íàø çâåðèíåö*.

Ïîòîêè îðãàíèçîâàíû ïî-ðàçíîìó: â ïåðâîì ñëó÷àå ýòî êîíâåéåð, âî âòîðîì - ìíîãîñåðèéíàÿ ñáîðêà, òî åñòü, êàæäîå èçäåëèå ñîáèðàåò îäèí ÷åëîâåê.

Íåñìîòðÿ íà ìîäåðíèçàöèþ îáîðóäîâàíèÿ, ïðèíöèï ñáîðêè îñòàíåòñÿ ïðåæíèì, ñ íåìàëîé äîëåé ðó÷íîãî òðóäà.

Ïîñëå *ñâàäüáû* èçäåëèå îòïðàâëÿåòñÿ *íà ïîêðûòèå*, à óæå îòòóäà – íà îêîí÷àòåëüíóþ ñáîðêó. Ê ñòâîëó è êîðîáêå ïðèñîåäèíÿþòñÿ êðûøêà, ïðèêëàä, öåâü¸, ðóêîÿòêà è ò.ä.

Izhmash ผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย16

 10 ìèíóòàõ åçäû îò çàâîäà íàõîäèòñÿ öåíòð, ãäå òåñòèðóþò îðóæèå. Êëàññè÷åñêèé àâòîìàò Êàëàøíèêîâà äàâíî ìîðàëüíî óñòàðåë. Îðóæèå ïîñòîÿííî ìîäåðíèçèðóþò. Ýòî ñâÿçàíî â òîì ÷èñëå ñ òåì, ÷òî 70% áîåñòîëêíîâåíèé ïðîèñõîäÿò â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê. Ïîýòîìó ñîâðåìåííûé àâòîìàò äîëæåí áûòü óäîáåí äëÿ íî÷íîãî áîÿ.
Íî åñòü è ñîâñåì íîâûé àâòîìàò – ÀÊ-12. Îí ìîäåðíèçàöèè óæå íå òðåáóåò, îí ëåã÷å è òî÷íåå, ÷åì ñòàðàÿ âåðñèÿ Êàëàøíèêîâà. Âñå íåîáõîäèìûå ýëåìåíòû íà í¸ì óæå åñòü. Ïèñòîëåòíàÿ ðóêîÿòêà, óñòðîéñòâî áûñòðîãî ñáðîñà ìàãàçèíà è íîâûé ïðåäîõðàíèòåëü ïîçâîëÿþò âåñòè îãîíü îäíîé ðóêîé, äðóãîé âûïîëíÿÿ íåîáõîäèìûå ìàíèïóëÿöèè ñ îðóæèåì.

Izhmash ผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย19

Comments

comments