[ห้ามเลียนแบบเด็ดขาด] 20 สิ่งของที่ซ่อมตามยถากรรม จึงออกมาเป็นเช่นนี้